/ 2 نظر / 4 بازدید
ديوونه

پيشاپيش ميلاد بر بركت خانم حضرت زهرا رو تبريك ميگم.خلقت کون و مکان از کرم فاطمه استاين همه آيتي از لطف کم فاطمه استاشک از ديده بباريد که در باغ خيالمژه جارو کش خاک قدم فاطمه استالتماس دعاديوونه

گل كوهي

قضيه اين آقاي شريفي مشكوكه.چطور وقتي ايشون پسرشون را ايران رها كرد و رفت آمريكا زن گرفت پسرش بابا نميخواست؟