اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

قیامت نزدیک است ، نزدیکتر از چشم به ابرو !

خیلى نزدیک است ، باور کنیم

آیا هیچ باورمان مى آید که شاید تا چند لحظه دیگر نباشیم ؟ چیزى که براى عده اى حتمى است ، خود ما هم مشاهده کردیم و مى کنیم ..........

همه این ها براى باور ماست ، چه بسا فردا هم ما مرده اى باشیم که بر صفحه یقین دیگران حک بشویم !................
تازه آن وقت به خود بیاییم : خدایا! مرا به دنیا گردان ، تا انسان صالح و مفیدى باشیم !
و جواب بشنویم : هرگز!.................

این صحنه ، حقیقى است که واقع خواهد شد، همان طور که قیامت برپا خواهد شد.

قیامت نیز مانند مرگ ، در یک لحظه تحقق مى یابد، بلکه زودتر از یک لحظه ، از یک چشم به هم زدن نیز کم تر، خیلى خیلى زود!................
چه بسا در آینده اى نزدیک ، زمین زیر و زبر شود؛ دریاها بخشکد، کوه ها از هم بپاشد، خورشید بى فروغ شود و قیامت تحقق بیابد............
آیا آماده مسافرت هستیم ؟ اگر آرى ، پس کوله بار خود را آماده کنیم ؛ توشه سفر برگیریم ؛ حساب ها را تسویه کنیم که مرگ نیز است و پس از مرگ نیز، قیامت حتمى است ..........جایى که انسان هاى خوب ، از بد جدا مى شوند و هر گروهى در گرو اعمال خویش است : عده اى در بهشت برین ، جام شادمانى بر مى گیرند و تعدادى نیز عذاب دوزخ براى همیشه معذبند...........به عارفی گفتن :

گر عمر دوباره گیری چگونه بزی ؟

گفت  :

همان گونه که زیسته ام .......

التماس دعا/ 7 نظر / 9 بازدید
م.

رو شاد بزی که قبل از مردن انگش گزیدنی به یاران ماند باباطاهر [لبخند]

م.

"انگشت گزیدنی به یاران ماند " صحیح میباشد [چشمک]

م.

کل شعر اشتباه شده صحیحش اینه: رو شاد بزی که بعد از مردن انگشت گزیدنی به یاران ماند [نیشخند][گل][گل]

امیر عباس

سلام برادر [گل] در هر صورت من فجیعا متشکرم. [لبخند] دعا بفرمایید.