ما با وجود خدا مالک چيزی نيستيم.
و مالک نمی شويم، مگر آنچه ما را مالک آن گردانيده است.
پس هرگاه به ما چيزی عطا کند که از ما سزاوارتر به آن باشد ما را تکليفی بر عهده گذاشته است و هرگاه آن را از ما گرفت، تکليف خود را از ما برداشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید