شهرهاي ديگري كه ياران حضرت از آنها برميخيزند به
اين شرح ميباشد
شهر سنجار ، 4 نفر
شهر حديثة
الموصل ، 1 نفر
شهر حران ، 2 نفر
شهر حلب ، 4
نفر
شهر سند ، 2 نفر
شهر شيراز ، 1 نفر
شهر صامغن
(جايي در ناحيه طبرستان) ، 2 نفر
شهر صنعاء ، 2
نفر
شهر حلوان ، 2 نفر
شهر خلاط ، 1 نفر
شهر خيبر ، 1
نفر
شهر دمشق ، 3 نفر
مرزباني جهانگرد از اهالي
اصفهان
شهر دمياط ، 1 نفر
شهر ديلم ، 4 نفر
شهر طالقان ،
24 نفر

بيشترين تعداد ياران حضرت از شهر طالقان
ميباشد !! و اين يكي از نكات جالب توجه اين روايات
ميباشد
به اميد ظهور نوراني حضرتش
الهم اجعلنا من اعوانه و
انصاره
ادامه دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید