حدیث قدسی

و من طلبنی, وجدنی

ومن وجدنی, عرفنی

ومن عرفنی , احبنی

ومن احبنی, عشقنی

ومن عشقنی , عشقته

ومن عشقته, قتلته

ومن قتلته, فعلی دیتا


و من علی دیتا , فعنا دیته


هر کس که مرا جستجو کند ,مرا مییابد

و هر کس که مرا بیابد , مرا میشناسد

و هر کس که مرا بشناسد , مرا دوست میدارد

و هر کس که مرا دوست بدارد , عاشقم میشود

و هر کس که عاشقم شود , عاشقش میشوم

و هر کس را که عاشقش شوم , او را میکشم

وهر کس را که بکشم , دیه اش با خودم است

وهر کس را که دیه اش با خودم است , خودم دیه اش هستم

 

/ 1 نظر / 49 بازدید
حمید

سلام لطفا این حدیث را برایم بفرستید