افسوس نخوریم ....


لِکَیْلا تَأْسَوا عَلى ما فاتَکُمْ وَ لاتَفْرَحوا بِما آتاکُمْ

 ( بر آن‏چه از دست شما رود، افسوس نخورید و براى آن‏چه به دست شما آید، شاد نشوید.)

/ 3 نظر / 10 بازدید
مهيار

خدا گر زحکمت ببندد دری گشاید ز رحمت در دیگری قرآن : اگر تمام درهای دنیا بروی بنده ای بسته باشه خداوند بخواد دری براش باز میکنه و اگر خداوند دری رو به روی کسی ببنده هیچ کس جز خداوند نمیتونه دری رو براش باز کنه ... آمدم تشريف نداشتيد

مهيار

مَهِ يار کجا و منِ خراب کجا بين! فاصله ما از کجاست تا به کجا

مهيار

حافظ : صلاح کار کجا و من خراب کجا ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست قرار چيست صبوری کدام و خواب کجــــا زياد دستکاريش نکردم ٬ همه اش يه خورده