شهر سميساط ، 1 نفر
شهر
فارياب ، 1 نفر
شهر فرغانه ، 1 نفر
شهر فسطاط ، 4
نفر
فلسطين ، 1 نفر
شهر قالس ، 1 نفر
شهر قاليقا ، 1
نفر
شهر القبه ، 1 نفر
شهر القريات ، 1 نفر
شهر قزوين
، 2 نفر
شهر قلزم ، 1 نفر
شهر قم ، 18
نفر
شهر قندابيل ، 1 نفر
شهر قعس ، 2 نفر
شهر قيروان
، 2 نفر
شهر كرمان ، 3 نفر
شهر كوه (كوربا) ،
1نفر
شهر كوفه ، 14 نفر
شهر مازن ، 1 نفر
متخلي از
سقلبيه (در ذيل خبر است كه وي از نژاد روميان است كه در
سرزمين اسلام به مسلمين ميپيوندد ،‌در اين حال خداوند بر
او منت مينهد و مسأله اي را كه مسلمين ميدانند به او
ميشناساند ، پس به سقلبيه ميرود و در آنجا خدا را ميپرستد تا
آنكه نداي لبيك حضرت را ميشنود) ، 1 نفر

كه مجموع
اين افراد 313 نفر ميشود و ياران و هسته مركزي سپاه
حضرت ميباشند، اين افراد قيام را شروع ميكنند و سپس كم
كم ديگر افراد نيز به آنها ميپيوندند و نهضت جهاني
آغاز ميگردد
الهم عجل لوليك الفرج و العافية و النصر
و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته
التماس دعا

محمدعلي

/ 0 نظر / 4 بازدید