عصر ظهور :

عصر ظهور :
آنگونه که از متون اسلامي استفاده مي گردد ، در عصر ظهور برکات و نعم فراواني بر اهل زمين آشکار مي گردد . اين برکات و نعم را در حالت کلي مي توان به دو دسته تقسيم نمود :
الف) برکات مادي ب ) برکات معنوي که در زير ، با رعايت اختصار به عده اي از آنان اشاره مي گردد .
1- برقراري عدالت : او مظهر عدلي است که همگان متظر اويند ، در زمان او عدل چون نور خورشيدبه درون خانه افراد نفوذ مي کند وعدالت او شمول داشته وافراد بدکار و نيکوکار را فرا مي گيرد؛همچنين باظهوراوکتابهاي آسماني انبياي گذشته بدون هيچ انحرافي عرضه مي گردد واو بين اهل تورات با تورات و بين اهل انجيل با انجيل وبااهل قرآن با قرآن قضاوت مي کند . درآن دورانحق هر کس به او بازگردانده مي شود .
2- ايجاد امنيت : در زمان حکومتش امنيت در سر تا سر زمين تامين مي شوداشرار هلاک خواهند شد ؛فتنه گر ها و غارتگرها نابود شوند و در راه ها امنيت کامل برقرار مي گردد.
3- رغبت و رو آوردن مردم واهل اديان به دين و ديانت : براساس شيوه مناسب دعوت آن حضرت مردمبا ميل و رغبت به دين و عبادت خداوندي روي مي آورند و رانده شدگان از دين به سوي آشيانه هايآرامبخش خويش بازمي گردند و در حکومت او بدعتها وبي ديني ها و ستمگري ها ريشه کن مي گردد.
4- پيشرفت محاسن اخلاقي و قوه هاي عقلاني : باعنايت امام زمان(ع) عقول افراد ترقي نموده واخلاق آنها کامل مي شود ؛ قلوب مردم آکنده از غنا و بي نيازي مي شود ؛ ريا از ميان مردم رفته و امانت داري رايج مي گردد و ريشه هاي دروغ و تهمت قطع مي گردد . همچنين هيچ کس بر ديگري برتري نمي ورزد .
5- پيشرفت علم و دانش : علاوه بر دو قسمت علم که قبل از ظهور توسط پيامبران آورده شده است بيست وپنج حرف (قسمت) ديگر علم توسط آن حضرت آشکار مي گردد . آن حضرت علم و دانش را همانند عدالت در سر تا سر زمين منتشر مي سازد و با عنايت آن حضرت علم در قلوب مؤمنين قرارمي گيرد .
6- همراهي طبيعت با مؤمنان : بدليل همراهي اهل ايمان با موعود برکات آسماني و زميني بر مردم سرازير مي شود و زمين برکات خود را خارج مي سازد . آسمان باران خود را مي بارد ؛ درختان ميوه خود را به ثمر مي نشانند و زمين گياهان خود را مي روياند .
7- رفاه اقتصادي عموم جامعه :در دوران طلايي ظهور مردم با حاکمي بسيار بخشنده مواجهمي باشند . حضرتش آن چنان اموالش را مي بخشد که کسي قبل از او نبخشيده باشد . بدليلامنيت اقتصادي حاکم بر جهان مردم به زر اندوزي و انباشته کردن ا موال نيازي نخواهند داشت.
8- رفاه اجتماعي : در آن زمان نهرها پر آب شده و به اطراف زمين کشيده مي شوندو همه کسدر همه جا از نعمت آب بر خوردار است . در آن زمان دامها درروي زمين فراوان مي شوند و مردماز فوايد آنها برخوردار ميگردند وخيرو برکت دست مهدي(ع) زياد ميگردد به طوري که زمينبه دست آن حضرت با صفا و باطراوت مي گردد .
9- تداوم حکومت صالحين بر کره زمين تا روز قيامت : حکومت امام زمان آغاز حکومت آل محمداست بر روي زمين و همان حکومت صالحين است که قرآن به آن وعده داده است ونيز وعده آن در تورات و زبور و سائر کتب آسماني ذکر شده است . براي حکومت صالحين مدت زمان مشخصي تعيين نگرديده و آن حکومت تا روز قيامت ادامه خواهد داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید